Moon

Aanvullende ondersteuning MOON

Om SPP na de training succesvol te borgen in de praktijk en regionale verbinding te stimuleren, bieden we je verschillende mogelijkheden aan.

Afhankelijk van de vraag en behoefte kan je als individuele deelnemer, corporatie(s) of regio hieruit een keuze maken.

De aanvullende ondersteuning is enerzijds gericht op verdieping en verbreding van het SPP-proces. Anderzijds op mogelijkheden voor de branche en regio’s om speerpunten of oplossingen samen op te pakken over corporatiegrenzen heen. Uiteraard sluit de aanvullende ondersteuning aan op de inhoud, methodiek en werkwijze van de tweedaagse training.

De kosten zijn afhankelijk van je uiteindelijke specifieke vraag, duur en complexiteit.

SPP voor je organisatie

Ontwerpsessie SPP

Samen met de managers van jouw organisatie ontwerpen we een effectieve gedragen SPP-aanpak en de SPP-tools op maat voor jullie specifieke context.


 Inspiratiesessie SPP

Gezamenlijk bereiden wij een interactieve sessie voor waarin het management van jouw organisatie en/of andere betrokkenen bij het SPP-proces op een inspirerende manier kennis maken met SPP. Samen ontdekken wij wat de toegevoegde waarde van SPP is voor jullie organisatie.


Procesbegeleiding workshop 1 tot en met 3

In principe kan je na de training jouw organisatie zelfstandig begeleiden. Vind je het prettig om de eerste workshopcyclus door ons te laten begeleiden en ‘de kunst af te kijken’ (learning by seeing)? Of samen voor de groep te gaan (training on the job)? Wij kunnen jou en jouw organisatie ondersteunen bij het (samen) begeleiden van de SPP workshops.


Follow up workshop SPP

Heeft jouw organisatie moeite met het daadwerkelijk doorpakken op de HR-speerpunten uit workshop 3? Nadat in deze workshop een plan van aanpak is gemaakt, spreken we direct een 4e workshop af als follow up waarin de focus ligt op het realiseren van de speerpunten. In deze follow up workshop bespreken we de voortgang van de aanpak, vieren we successen, pakken we de nog lastige zaken op en maken we opnieuw afspraken voor een continue voortgang.


Wrap up SPP-analyse en interventies op regionaal niveau

Hoe kun je over corporatiegrenzen heen tot een gezamenlijke SPP-analyse komen op een overstijgend niveau? En ontdekken waar je elkaar bij kunt helpen? In deze wrap-up workshop begeleiden we directieleden /topmanagers om analyses vergelijkbaar te maken, tot het goede gesprek te komen en de kansen voor kruisbestuiving te benutten.


Herijkingsworkshop

SPP is een cyclisch proces, na een jaar of 2 jaar is de wereld weer veranderd. In deze workshop gaan we herijken. We maken in één infographic helder wat de essentie van de voorgaande SPP-analyse was, we onderzoeken of de interventies het gewenste resultaat hebben opgeleverd én we kijken weer vooruit. Wat betekenen de ontwikkelingen en de strategische koers voor de personeelsbehoefte in de toekomst? Welke accentverschillen zien we te opzichte van de eerdere analyse? Welke interventies zijn nu voor de toekomst nodig?

Regionale samenwerking

Regionale kansen creëren

Na het uitvoeren van SPP bij de afzonderlijke woningcorporaties zien wij een kans om op regionaal (en misschien ook op landelijk niveau) verbinding te maken en samenwerkingsverbanden te versterken. Over grenzen heen werken biedt veel meer oplossingskracht voor sturing op een toekomstbestendig personeelsbestand.

De 4e stap richt zich op het delen van de analyse, gezamenlijk kansen en knelpunten herkennen en het vaststellen van de rode draad op regionaal niveau. Aan de hand van de rode draad worden gezamenlijke speerpunten benoemd die regionaal opgepakt kunnen worden. Deze 4e stap realiseren we door het organiseren van een regionale werksessie van 1 tot 1,5 dagdeel (afhankelijk van grootte groep)

In de 5e stap gaan we met elkaar op zoek naar gezamenlijkheid en het genereren van oplossingen die op regionaal (of landelijk) niveau opgepakt kunnen worden. Ook dit doen we in de vorm van een werksessie van 1 tot 1,5 dagdeel (afhankelijk van grootte groep).

Resultaat: Regionaal oppakken van oplossingen en versterken regionale samenwerkingsverbanden.

Persoonlijke begeleiding

Coaching van deelnemer tijdens de procesbegeleiding in de organisatie

Wil je graag verder ‘achter de schermen’ begeleid worden? In de coaching reflecteren wij op het proces en de gewenste output, kunnen wij sparren over zaken waar je tegen aan loopt en tips en oplossingen voor jouw vraagstukken bespreken. Coachingsgesprekken zijn opgebouwd uit 2 uur: 1,5 uur coachingsgesprek en 0,5 uur voorbereiding/ nazorg coachingsgesprek. In een intakegesprek wordt de coachingsvraag vastgesteld en afhankelijk daarvan wordt het aantal gesprekken bepaald.


Intervisie sessies

In intervisiesessies realiseer je verbinding op regionaal niveau (over de grenzen van je eigen organisatie heen) en leer je van en met elkaar op inhoud en proces. Met diverse intervisie-methodes worden persoonlijke vraagstukken in context van SPP onder de loep genomen.

Intervisiesessies zijn opgebouwd uit 2 uur en worden ondersteund door een begeleider.


Leergang SPP

Een andere verdiepingsmogelijkheid is onze intensieve 6-daagse leergang SPP, inclusief intervisie, coaching, werkopdrachten en SPP-toolbox. In deze leergang komen alle theorieën en aspecten van SPP aan de orde. Deelnemers gaan op een motiverende wijze werkend leren en lerend werken aan SPP.

Strategisch HRM/HRD

HR-HRD-Mobiliteit, de integrale aanpak

Vaak leidt de gap-analyse tot de behoefte aan een goed plan van aanpak voor ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. In een werksessie van één dag realiseren we met managers en HR-HRD-Mobiliteitsprofessionals één integrale aanpak vanuit de doelstellingen en speerpunten van de organisatie. Een effectieve integrale aanpak in acties, interventies, programma’s en hulpmiddelen.

Meer weten?