Moon

Aanpak SPP

SPP is geen exacte wetenschap, SPP gaat in onze visie over leiderschap.

SPP Aanpak: het 5-stappenmodel

Wij hanteren het 5-stappenmodel als basis voor het inrichten en realiseren van een waardevol SPP-proces.

In dit model starten we met een goede gedegen voorbereiding (stap 1) die gericht is op een aantal zaken: het ’waarom’ van SPP, scope, draagvlak & commitment, medewerkers betrekken, kritieke functiegroepen, speel- en krachtenveld, ontwerpen aanpak en de SPP-instrumenten. Een cruciale stap voor succes.

Een belangrijk vertrekpunt voor SPP is de strategie van de organisatie. Is er nog geen duidelijke koers? Wij verzorgen strategiesessies met managementteams waarin wij de organisatiestrategie concreet en praktisch maken. Op een interactieve, inspirerende en gestructureerde wijze maken we scherp welke missie, visie en strategie de organisatie kiest als antwoord op de veranderende buitenwereld.

Vervolgens gaan deelnemende managers  aan de slag met de volgende stappen.

 

Workshop 1: Toekomstperspectief

De eerste workshop van één dagdeel (4 uur) start met het in kaart brengen van externe en interne ontwikkelingen, het doorleven van de strategie en de vertaalslag naar de impact op de personeelsbehoefte (de kwantiteit en kwaliteit van het personeelsbestand in het licht van de toekomst).

Resultaat:

  • schatting (lange termijn) formatie-ontwikkeling
  • overzicht kritieke kwaliteiten en competenties voor de toekomst.

Voorbereidingsopdracht: potentieelscan

Met behulp van beschikbare stuurinformatie, een analysetool en een analyseopdracht, maken leidinggevenden inzichtelijk hoe hun medewerkers ervoor staan ten opzichte van de eisen die de toekomst stelt. Dit is de basis om te beoordelen in welke mate er bijvoorbeeld maatregelen nodig zijn om medewerkers te behouden, bij te scholen, te ontwikkelen of extra uitdagingen te bieden.

Resultaat: inzicht duurzame inzetbaarheid huidig personeelsbestand

Workshop 2: Gap-analyse in het licht van de toekomst

De ingevulde opdrachten worden door ons vóór workshop 2 verzameld, geanalyseerd en getotaliseerd zodat er een breed overzicht is van de toekomstbestendigheid van het personeelsbestand. In workshop 2 worden de analyses door leidinggevenden gepresenteerd zodat een gezamenlijk beeld ontstaat. Samen met een aantal relevante kengetallen wordt de gap in kaart gebracht. Afsluitend bepaalt het managementteam de focus: welke 3 knelpunten zijn het meest prangend en dienen aangepakt te worden.

Resultaat:

  • Gap-analyse op individueel, team en overall niveau
  • Focus op (gedragen) top 3 HR-knelpunten

Workshop 3 Van speerpunten naar oplossingen en aanpak

Managers gaan brainstormen over mogelijke activiteiten om knelpunten en kansen proactief op te pakken. Zij maken een concreet actieplan op hoofdlijnen en beleggen eigenaarschap om de implementatiekracht te vergroten. Zo wordt in één dagdeel op hoofdlijnen helder wat de noodzakelijke acties zijn om huidige en toekomstige knelpunten in de personele bezetting op te lossen. En er worden afspraken gemaakt over follow up en borging.

Resultaat:

  • HR-strategie en –oplossingen -> strategische HR-agenda
  • Vervolgafspraken voor borging

MOON staat voor het delen van expertise en tools. De deelnemers ontvangen dan ook van ons alle tools, draaiboeken en formats om het SPP-proces in de toekomst zelfstandig te begeleiden.

Hoe boek voor strategische personeelsplanning

Drs. Hanneke Moonen

  • Alles wat je moet weten om SPP succesvol en op maat toe te passen
  • Concrete tips over inhoud en proces
  • Gratis te downloaden formats en tools waarmee je direct aan de slag kunt